Schoolgids

Deze schoolgids biedt veel praktische informatie over onze school en het huidige schooljaar. Navigeer door de categorieën of vind snel wat u zoekt via onderstaande zoekfunctie.

Categorieën

7.6 Aan- en afwezigheid

Het volgen van de lessen

Alle leerlingen wonen de lessen volgens het lesrooster bij. Als een leerling zonder geldige reden afwezig is, wordt er contact opgenomen en wordt er een sanctie opgelegd.
Is een docent er aan het begin van de les niet, dan wachten de leerlingen bij het lokaal. 
De klassenvertegenwoordiger meldt bij de roostermakers dat de docent afwezig is en krijgt van hen vervolgens nadere informatie.
Mocht een docent plotseling afwezig zijn, dan willen wij geen onderwijstijd verloren laten gaan. Dat betekent voor de brugklas dat, indien mogelijk, een andere docent of een onderwijsassistent de les verzorgt. Vanwege de enorme roosterpuzzel kan het voorkomen dat er tussenuren in het rooster ontstaan.
Tijdens alle lessen wordt de aanwezigheid gecontroleerd. Mocht blijken dat er sprake is van ongeoorloofd verzuim of dat er getwijfeld kan worden aan de rechtmatigheid van het verzuim, dan neemt de verzuimcoördinator contact op met thuis. Wij vinden het van groot belang – mede met het oog op de veiligheid en de onderwijsresultaten – dat onze leerlingen alle lessen volgen.

Afwezigheid en ziekte

Als een leerling ziek is, geven de ouders of verzorgers dit telefonisch aan de receptie van de school door tussen 8.00 uur en 8.15 uur met vermelding van voor- en achternaam en klas of mailen naar verzuim@spieringshoek.nl. Komt een leerling weer op school dan meldt deze zich bij de eerste les beter bij de vakdocent. 
Voor dokters- en tandartsbezoek kunt u mailen naar verzuim@spieringshoek.nl. Wanneer een leerling om een andere reden niet aanwezig kan zijn in de les, vraagt de leerling hiervoor toestemming aan de leerlingcoördinator. 
Bij ongeoorloofd verzuim neemt de school contact op met Leerplicht in de woonplaats van de leerling. 
De leerplichtambtenaar zal hier vervolgens mee aan de slag gaan. Deze kan besluiten de zaak voor te leggen aan het Openbaar Ministerie, waarna de rechter strafmaatregelen kan opleggen.
Een leerling die onder schooltijd ziek wordt, meldt zich bij de leerlingcoördinator (of bij diens afwezigheid bij de afdelingsleider). De school neemt dan contact op met de ouders of verzorgers voordat de leerling naar huis mag. Leerlingen mogen dus nooit naar huis gaan zonder dat ze zich hebben afgemeld. Voor de bovenbouw geldt dat voor geplande afwezigheid, zoals proefstuderen of bezoek aan open dagen een week van tevoren bij de leerlingcoördinator toestemming kan worden gevraagd. Bij te voorziene verdringing van toetsen door geplande afspraken buiten school (medisch of anderszins) dient vooraf met de betreffende docent contact te worden opgenomen.

Te laat

Leerlingen die zonder geldige reden te laat op school komen, melden zich bij de verzuimcoördinator (K0.2) en laten een te-laat-briefje printen met de schoolpas. Onderbouwleerlingen laten dit briefje ondertekenen door de leerlingcoördinator. Zonder dat briefje mogen zij het leslokaal niet in.
De leerling meldt zich bij de derde keer te laat de volgende dag 30 minuten voor zijn eerste les bij de verzuimcoördinator. Bij zes keer ongeoorloofd te laat komen, ontvangen de ouders een waarschuwingsbrief. Bij negen maal te laat komen, wordt een melding bij de afdeling Leerrecht gedaan en wordt de leerling uitgenodigd voor een gesprek. 

Lesuitval en tussenuren

Het kan gebeuren dat door ziekte van docenten, activiteiten of lessen uitvallen. Wij laten de leerlingen dan vervangende werkzaamheden doen. Leerlingen in de onderbouw kunnen dan lezen uit het eigen boek naar keuze of doen de opdracht die is opgegeven door de vakdocent. Ook werken in het STC of het OLC behoort tot de mogelijkheden. 

Categorieën